Prawo atomowe

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną Miling Dental Clinic na zdrowie ludzi i na środowisko.

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2 

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS/ wymienić aparaty RTG/aparat rtg typu: MyRay RXDC, CS 9000 3D
  • uruchamianiu gabinetu z aparatem rentgenowskim, decyzja PWIS  nr 412/2017; nr 411/2017
  • zgoda PWIS – decyzja z dnia 18.08.2017r na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego/ w przypadku aparatu do zdjęć wewnątrzustnych – nie dotyczy/

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy: 

  • dawkomierzy środowiskowych – w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna nie przekroczyła 1 mSv;
  • Jednostka nie wykonuje pomiarów dozymetrycznych osłon stałych. Pomiary dozymetryczne zostały wykonana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na etapie wydawania zezwolenia. Wszystkie wyniki są poniżej wartości granicznych określonych w przepisach.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego /Dz. U z 2005 poz.168/ – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

  • pracownicy: 20 mSv/ rok.
  • ogół ludności: 1 mSv/ rok.

Uwaga:

  • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Gabinet nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.
  • Pomiary dozymetryczne : dozymetr środowiskowy.

Dsc2528 10

Realizujemy cele i zadania podmiotu leczniczego. Zapewniamy pacjentom opiekę stomatologiczną, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, obowiązującymi procedurami, dostępnymi metodami i środkami, należytą starannością, a także z poszanowaniem zasad etyki zawodowej i praw pacjenta.