Rejestracja wizyty

Wizyta

Gabinety stomatologiczne są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00. W sytuacjach szczególnych, świadczenia zdrowotne mogą być udzielane pacjentom także w terminach indywidualnie z nim ustalonych, poza wyznaczonym czasem pracy zakładu leczniczego.

Rejestracja wizyty

Warunkiem udzielenia świadczenia zdrowotnego jest rejestracja pacjenta. Odbywa się ona osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej:

 • W siedzibie zakładu leczniczego,
 • telefonicznie pod nr 509 659 906,
 • mailowo pod adresem: dentalclinic@miling.pl,
 • za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej zakładu leczniczego.

2. Podczas ustalenia terminu wizyty niezbędne jest podanie w szczególności następujących danych pacjenta: imię i nazwisko oraz numer telefonu.

3. W uzgodnionym terminie wizyty pacjent zobowiązany jest zgłosić się punktualnie, a w razie niemożności wypełnienia powyższego obowiązku, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować telefonicznie lub poprzez SMS podmiot leczniczy o takiej okoliczności. Ustalony przez pacjenta termin wizyty może zostać zmieniony lub odwołany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut traktowane są jako niestawienie się na wizytę z winy pacjenta (rezygnacja z wizyty). Za zgodą kierownika podmiotu leczniczego istnieje możliwość przyjęcia na wizytę pacjenta opóźnienia, jeżeli nie wpłynie to negatywnie na przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych innym pacjentom.

7. Zakład leczniczy zastrzega sobie prawo odstąpienia od wcześniej ustalonego terminu wizyty w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają udzielenie pacjentowi świadczenia zdrowotnego, w szczególności jeśli okoliczności te nie były do przewidzenia w chwili ustalania terminu wizyty. W razie zaistnienia powyższych okoliczności pacjent zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub poprzez SMS.

8.Zakład leczniczy ma prawo do weryfikacji tożsamości pacjenta. Potwierdzeniu tożsamości mogą posłużyć następujące dokumenty: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta pobytu, legitymacja szkolna lub studencka. Odmowa okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość może skutkować nieudzieleniem świadczenia zdrowotnego.

Pierwsza wizyta

Pacjent podczas pierwszej wizyty zobowiązany jest wypełnić kwestionariusz stanu zdrowia oraz ma prawo złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji.

Kwestionariusz stanu zdrowia podlega regularnej aktualizacji nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

Pacjent posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny pacjenta wyraża zgodę na zabiegi wykonywane w zakładzie leczniczym.

Zakład leczniczy może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta, jeżeli istnieją poważne ku temu powody, w szczególności gdy:

 • pacjent odmówił wyrażenia pisemnej zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego, dla którego forma ta jest wymagana,
 • stan pacjenta wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych substancji, które mogłyby w ocenie personelu podmiotu leczniczego wpłynąć na wystąpienie ewentualnych powikłań w związku z wykonywany świadczeniem zdrowotnym lub uniemożliwić lub utrudnić wykonanie świadczenia zdrowotnego,
 • pacjent zachowuje się agresywnie,
 • pacjent nie stosuje się do zaleceń personelu podmiotu leczniczego co do konieczności przygotowania się w określony sposób do świadczenia, w tym w szczególności do wykonania niezbędnych badań oraz do przedłożenia ich wyników w podmiocie leczniczym we wskazanym terminie,
 • w ocenie lekarza pacjent nie kwalifikuje się do wykonania danego świadczenia zdrowotnego,
 • pacjent odmawia udzielania informacji niezbędnych dla prawidłowego udzielenia świadczenia zdrowotnego lub wypełniania wszystkich stosowanych w zakładzie leczniczym i wymaganych przepisami prawa dokumentów,
 • pacjent nie wyrazi zgody na wykonywanie dokumentacji fotograficznej, która stanowi element dokumentacji medycznej prowadzonej przez zakład leczniczy,
 • pacjent nie dokona płatności w sposób zgodny z postanowieniami regulaminu organizacyjnego.

Odwoływanie wizyt

Wizyty pacjentów mogą być potwierdzane przez pracowników podmiotu leczniczego telefonicznie lub poprzez SMS dzień przed planowanym terminem wizyty.. W przypadku wizyt zaplanowanych na poniedziałek potwierdzenie wizyty następuje w piątek.

W przypadku braku kontaktu z pacjentem w dniu wykonania połączeń telefonicznych, wysyłany jest SMS z prośbą o potwierdzenie wizyty tego samego dnia. Brak potwierdzenia tą drogą będzie skutkowało automatycznym anulowaniem wizyty.

Pacjenci, którzy potwierdzili obecność na wizycie, a chcieliby ją odwołać lub przełożyć, proszeni są o kontakt osobisty, telefoniczny lub poprzez SMS nie później niż 24 godziny przed ustalonym terminem wizyty.

Formularz kontaktowy

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MILING DENTAL CLINIC URSZULA MILING z siedzibą w ul. Korczak 35 62-800 Kalisz, w celu udzielenia odpowiedzi. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich edytowania.

  Administratorem danych osobowych jest MILING DENTAL CLINIC URSZULA MILING, z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Korczak 35. Dane osobowe przetwarzane są w celu przesyłania ofert lub informacji dotyczących produktów lub usług administratora danych osobowych. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do otrzymywania ww. ofert lub informacji.