Monitoring

Art. 23a. Monitoring pomieszczeń.

  1. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą może określić w regulaminie organizacyjnym sposób obserwacji pomieszczeń:
    • ogólnodostępnych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników pomieszczeń,
    • w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, w szczególności pokoi łóżkowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebieralni, szatni, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych,
      • za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).
  2. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawierające dane osobowe, podmiot wykonujący działalność leczniczą przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż jeden tydzień od dnia nagrania.
  3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Dsc2528 10

Realizujemy cele i zadania podmiotu leczniczego. Zapewniamy pacjentom opiekę stomatologiczną, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, obowiązującymi procedurami, dostępnymi metodami i środkami, należytą starannością, a także z poszanowaniem zasad etyki zawodowej i praw pacjenta.