Covid-19

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE STANU EPIDEMII SARS-COV-2

1. W związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i obowiązującym stanem epidemii podmiot leczniczy stosuje się w szczególności do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wytycznych Ministerstwa Zdrowia.

2. Do podmiotu leczniczego mogą przychodzić wyłącznie osoby bez jakichkolwiek objawów grypopochodnych, takich jak: gorączka, kaszel, katar, duszności, trudności w oddychaniu, ból gardła. W przypadku zauważenia przez personel powyższych objawów, ma on prawo poprosić o opuszczenie terenu podmiotu leczniczego, za wyjątkiem sytuacji bezpośredniego stanu zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta.

3. Każda osoba wchodząca na teren podmiotu leczniczego musi zdezynfekować ręce.

4. Obowiązkowe jest przebywanie wszystkich osób na terenie podmiotu leczniczego w maseczce zakrywającej usta i nos. 

5. Na terenie podmiotu leczniczego mogą przebywać jedynie osoby oczekujące na umówioną wizytę. W przypadku pacjentów poniżej 18 roku życia, świadczenia zdrowotne udzielane są w obecności wyłącznie jednej osoby (przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub faktycznego).

6. W celu zapewnienia pacjentom oraz personelowi podmiotu leczniczego bezpieczeństwa, u każdej osoby wchodzącej na teren podmiotu leczniczego dokonywany jest bezdotykowy pomiar temperatury oraz przeprowadzany jest wywiad epidemiologiczny; tj. Oświadczenie o stanie zdrowia oraz Oświadczenie o przestrzeganiu zasady ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa, tj. o braku kontaktu z osobą/ osobami z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem zakażenia SARS-CoV-2.

7. Temperatura pacjenta poniżej 37,4°C oraz negatywny wynik wywiadu epidemiologicznego pozwalają na odbycie umówionej wizyty. W przypadku temperatury 37,4°C – 37,9°C decyzja o udzieleniu świadczenia zdrowotnego należy do lekarza prowadzącego.

8. Wszelka wątpliwość dotycząca  wyniku przeprowadzonego wywiadu epidemiologicznego lub pomiaru temperatury skutkuje odroczeniem wizyty, za wyjątkiem sytuacji bezpośredniego stanu zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta. 

Covid 19

Dsc2528 10

Realizujemy cele i zadania podmiotu leczniczego. Zapewniamy pacjentom opiekę stomatologiczną, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, obowiązującymi procedurami, dostępnymi metodami i środkami, należytą starannością, a także z poszanowaniem zasad etyki zawodowej i praw pacjenta.